در این قسمت تمامی همایش ها و نشست ها و نمایشگاه ها و گرده همایی ها و جلساتی که مجتمع کشت و صنعت  قارچ سحر حضور داشته نمایش داده خواهد شد