بازدید نماینده ی نظرآباد در مجلس از شرکت قارچ سحر

The visit of Nazar Abad representative in the parliament to the Sahar company